Miras Hukuku

example graphic

Özel hukukun gelişmesi sonunda miras hukuku medeni hukukun bağımsız bir kısmı olmuştur .Miras hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve hukuki kurallara bağlayan bir hukuk koludur. Miras hukuku niteliği itibari ile mülkiyet hakkını kuvvetlendirir ve bir kimsenin malik olduğu eşya ve malların ölümünden sonra arzu ettiği kişilere geçmesini sağlar. Türk hukukunda önce ailenin korunması ve mirasçılığı fikri hakimdir. Yasal mirasçılık ve saklı pay hükümleri bu gayeyi hedef tutmaktadır.

Tereke ile ölen kimsenin malvarlığı yani mallarının, hak alacak ve borçlarının bütünü anlaşılır. Bir kimsenin ölümü ile birlikte terekesi belirli bir kişiye beyan kişilere geçer. Buna mirasın geçişi adı verilir. Türk Medeni Kanunumuza göre iki tür mirasçı vardır birincisi yasal mirasçılar ikincisi atanmış mirasçılardır(vasiyetname veya miras sözleşmesi ile).Yasal mirasçıları: kan hısımları evlatlık ve sağ kalan eş bu guruptadır. Bununla birlikte Devlette ikinci dereceden olmak üzere yasal miras hakkı düzenlenmiştir. Zümre usulü sistemine göre ölenin en yakın hısımları alt soy hısımlarıdır yani çocukları, torunları, torun çocukları, torun çocuklarının çocukları ve devamıdır. İkinci zümre miras bırakanın anası, babası ile bunların alt soylarından yani ölenin kardeş, yeğen ve yeğen çocuklarından, torunlarından kurulur. Üçüncü zümre miras bırakanın büyük ana büyükbabalarından ve bunların alt soyundan yani ölenin amca, dayı, hala, teyzesi ve bunların alt soylarıdır.

MK muza göre kan hısımlarının yasal mirasçılığı ilk üç zümre için kabul edilmiştir. Sağ kalan eşin 1. Zümre hısımları ile birlikte mirasçı olması durumunda sağ kalan eş terekenin 1/4 hakkında sahip olur, geri kalan 3/4 de miras bırakanın alt soy hısımları tarafından kazanılır. Sağ kalan eşin ikinci zümre sınıfları ile birlikte mirasçı olması durumunda sağ kalan eş mirasın yarısının maliki olur geriye kalan yarısı ikinci zümredeki kan hısımlarına ait olur. Sağ kalan eşin üçüncü zümre hısımları ile birlikte mirasçı ise terekenin 3/4 nün mülkiyetine sahip olur.