İdare Hukuku

example graphic

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Danıştay Anayasa md 155 hem genel görevli temyiz yeri hem de özel görevli ilk ve son derece mahkemesidir. Danıştay idare mahkemeleri ile Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan temyiz istemlerini karara bağlar. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Anayasa md 157 ye göre :”Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve Son Derece Mahkemesidir.

İdari yargı davaları iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere ikiye ayrılır. İptal davaları; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu amaç yönlerinden biriyle hukuka aykırılıklarından dolayı, iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Tam yargı davaları; idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olanlar tarafından açılan davalardır.
İdari davalarda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme dosya üzerinden yapılır.

Hizmetlerimiz: İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Danıştay ve Askeri Yüksek İdari Mahkemelerde görülecek davaları takip etmek, iptal ve tam yargı davası açmak idari uyuşmazlıklar konusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetleri vermek.