Arabuluculuk Hizmetleri

ERC Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak kazan kazan ilkesinin hakim olduğu, az gider ve hızlı bir şekilde hukuki uyuşmazlıklarınızı çözebileceğiniz alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuk hizmetini arabulucularımız aracılığı ile vermekteyiz. Türkiye’de arabuluculuk 6325 sayılı kanunla 7.6.2012 tarihinde kabul edilmiştir. Arabuluculuk kanunu 38 maddeden oluşmaktadır. Arabuluculuk kanunu dışında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yönetmeliği ve Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Model Etik ve Uygulama Kuralları bulunmaktadır.

Arabuluculuk nedir?

6325 sayılı kanun 2. Maddesinin b bendinde arabuluculuğun tanımı yapılmıştır. Buna göre:” Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabulucu taraflara çözüm önerilerinde bulunmaz sadece tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmasını sağlamak için sistematik teknikler kullanır. Arabuluculuk yolu ile ihtilafa düşen taraflar kendi çözüm yollarını kendileri buldukları için ilişkileri sürekliliğini korur bitme noktasına gelmez.

Arabuluculuğun kapsamı nedir?

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.6325 sayılı kanun md 1 /2 de açıkça tanımlanmıştır. Buna göre:” Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.” Örnek Uyuşmazlıklar: İşçi-İşçi, İşveren-işveren, esnaf-tacir, kiracı-kiraya veren, alacaklı-borçlu, tüketici-esnaf

Kimler Arabulucu olabilir?

6325 sayılı kanun 20. Maddesinde kimlerin arabulucu olabilecekleri ve sicile kayıt olabilecekleri belirtilmiştir. Buna göre: “…a) Türk vatandaşı olmak) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak b) Tam ehliyetli olmak c) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak

Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler nelerdir?

İradilik : İradilik tarafların arabulucuya başvurmak süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest olmasıdır.

Eşitlik: Tarafların arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahip olmasıdır.

Gizlilik: Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması: Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, arabuluculuk kanunun 5. Maddesinde sayılan beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz.

Arabuluculuk Ücreti nasıl ödenir?

Arabulucu ücret ve masraflar için avans isteyebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

Arabulucu nasıl seçilir?

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir. Taraflar arabulucuları seçerken arabulucular siciline kayıtlı olup olmadıklarına dikkat etmelidirler.

Arabulucuya ne zaman başvurulur?

Arabuluculuk kanunu 13. Maddesi bu konuya açıklık getirmiştir. Buna göre: Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. (2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.

Arabulucuk ilgili mevzuatlar:

Arabuluculuk için model ve Etik kurallar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu