Uzmanlık Alanlarımız

ERC Hukuk & Arabuluculuk bürosu olarak avukatlarımız aşağıda belirttiğimiz alanlarda faaliyet göstermektedirler. Her bir faaliyet alanına dair merak edilebilecek hususlar konusunda kısa bilgiler ve o alanla ilgili hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Image 01 Image 01 Image 01 Image 01

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

İş Hukuku

Tüketici Hukuku

Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari davalar mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve bir ticari işletmeyle ilgili olan davalar olmak üzere 3 guruba ayrılır. Devamı

Türk hukukunda şirket kavramı esas itibari ile Borçlar Kanunda düzenlenmiştir. Ticaret Kanunda ise ortaklığın tanımı yapılmıştır. Devamı

İş Kanuna göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya iş kanuna dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir. Devamı

Ceza Hukukunun temelini 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. Devamı
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01

Sigorta Hukuku

Borclar Hukuku

Ceza Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Sigorta sözleşmesi, bireylerin taşıdığı bazı risklerin ödenecek küçük primlerle sigorta şirketine aktarılmasını konu alan bir sözleşmedir. Devamı

Borçlar Hukuku Medeni Hukukun Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Borçlar Kanunun Medeni Kanundan ayrı bir kanun olarak karşımıza çıkması, bu kanuna kaynaklık eden İsviçre Borçlar kanunun tarihi gelişiminden ileri gelmektedir. Devamı

Ceza Hukukunun temelini 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. Devamı

Fikir zeka ve his mahsulleri üzerinde onları meydana getirenlerin haiz oldukları haklar Fikri Mülkiyet Hakları olarak tanımlanır ve Fikir Hukukunun konusunu teşkil eder.Devamı
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01

Vergi Hukuku

İdare Hukuku

Haksız Rekabet Hukuku

Aile Hukuku

Vergi Hukuku bir yanda devletin veya diğer kamu kuruluşlarının diğer yandan kişilerin yer aldığı vergi ilişkisini incelemektedir. Devamı

Temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.Devamı

Haksız rekabet genel olarak rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ile ticari faaliyetlerin haksız ve hukuka aykırı olarak uygulanmasıdır.Devamı

Aile Hukuku Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.Devamı
Image 01 Image 01 Image 01 Image 01

İcra ve İflas Hukuku

Banka Hukuku

Miras Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku

İcra-İflas Hukuku diğer adı ile cebri icra hukukudur. Cebri İcra, borçların Devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Devamı

Banka hukuku banka işlemlerini ve bu işlemleri meslek olarak infa eden müesseselerin kuruluşlarına, örgütlerine, işleyişlerine infisah ve tasfiyelerine ilişkin kanuni düzenlemeleri sağlayan kurallarının bütününü inceleyen bir hukuk dalıdır. Devamı

Özel hukukun gelişmesi sonunda miras hukuku medeni hukukun bağımsız bir kısmı olmuştur . Devamı

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Devamı
Image 01 Image 01 Image 01

Taşımacılık Hukuku

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi

Gümrük Hukuku

Taşıma hukuku kurallarının hepsi tek bir kanunda kodifiye edilmemiştir. Taşıma hukukunun uluslararası karakteri taşıma türü için ayrı ayrı uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını gerekli kılmıştır.Devamı

Tanınma, yabancı mahkeme kararlarının kesin hüküm kuvvetinde diğer ülkelerde kabul edilmesidir. Bu şekilde bir ülkede alınan mahkeme kararı ülkedeki etkisini başka bir ülkede de gösterebilecektir . Devamı

4458 sayılı kanun ile düzenlenmiştir.Gümrük kanunun amacı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.Devamı